zxvzxzvzxv                            Imagine frontpage

HCL

Hotărâri ale Consiliului Local 2024

HCL Nr.7 / 26.01.2024 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor Prahova, referitor la contractul de delegare prin Concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în zonele 3 - Drăgănești, 4 -Urlați și 5 - Vălenii de Munte, Nr.259 / 18.02.2019, în ceea ce privește ajustarea/modificarea tarifelor)

HCL Nr.6 / 26.01.2024 (privind acordul de demarare a proceudurilor legale în vederea realizării obiectivului parc logistic compus din hale de depozitare

HCL Nr.5 / 26.01.2204 (privind aprobarea utilizării sumei de 3.321.847,07 lei, din excedentul anilor precedenți pentru secțiunea de funcționare în vederea acoperirii temporare a golurilor de casă și pentru secțiunea de dezvoltare)

HCL Nr.4 / 26.01.2204 (privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2027)

HCL Nr.3 / 08.01.2024 (privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru anul școlar 2024-2025)

HCL Nr.2 / 08.01.2024 (privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local în contul 21.A.36.05.00 Venituri ale bugetelor locale - vărsăminte din vebniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice a excedentului bugetului instituției publice subordonate Școala Generală Învășător Radu Ion Vadu Părului la finele anului 2023, în valoare de 108,38 lei)

HCL Nr.1 / 08.01.2024 (privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.275.638,73 lei înregistrat la încheierea exercițiului bugetar 2023)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2023

HCL Nr.59 / 20.12.2023 (privind predarea cărților tehnice a branșamentului de gaze și predarea instalației de utilizare realizat de către Primăria comunei Albești-Paleologu pentru obiectivul de investiții Școala Gimnazială Dimitrie Sfetescu Albești-Paleologu către Școala Gimnazială Dimitrie Sfetescu Albești-Paleologu)

HCL Nr.58 / 20.12.2023 (privind aprobarea participării comunei Albești-Paleologu la programul privind creșterea eficienșei energetice a infrastructurii de iluminat public prin proiectul Creșterea Eficienței Energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova, precum și pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici)

HCL Nr.57 / 20.12.2023 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor Prahova, și semnării Actului Adițional la Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în Zonele: 3 - Drăgănești, 4 - Urlați, 5 - Vălenii de Munte, cu noua denumire a operatorului)

HCL Nr.56 / 20.12.2203 (privind rezilierea contractului de închiriere Nr.3244/21.03.2022 încheiat cu CMI Cotescu Magdalena)

HCL Nr.55 / 20.12.2023 (privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori (persoane fizice) din comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.54 / 20.12.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023 și estimări pentru 2024-2026)

HCL Nr.53 / 14.12.2023 (cu privire la aprobarea Planului de Achiziții)

HCL Nr.52 / 14.12.2023 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu)

HCL Nr.51 / 14.12.2023 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024 la nivelul Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.50 / 14.12.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023 și estimări pentru 2024-2026)

HCL Nr.47 / 22.11.2023 (cu privire la revocarea HCL Nr.44 / 26.102.2023 pentru diminuarea suprafeței de izlaz comunal aflat în administratrea Consiliului Local al Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.46 / 22.11.2023 (privind rectificarea parțială a art.1 și 2 ale HCL Nr.38 / 28.09.2023, pentru vânzarea terenului în suprafață de 1341 mp, situat în satul Albești-Paleologu domnului Hurmuz Nicolae Ionuț și vânzarea terenului în suprafață de 3305 mp, situat în satul Albești-Paleologu, domnului Țigău Marian-Horațiu, deoarece valorile totale de vânzare a acestora au fost calculate eronat)

HCL Nr.45 / 22.11.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023 și estimări pentru 2024-2026)

HCL Nr.44 / 26.10.2023 (privind diminuarea suprafeței de izlaz comunal aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.43 / 26.10.2023 (privind rezilierea totală sau parțială a contractelor de închiriere pășune privind pe PFA Ene Cătălin Ionuț, Paraschiv Marian, Voicu Iulian și Trandafir Constantin)

HCL Nr.42 / 26.10.2023 (privind stabilirea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.41 / 26.10.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023 și estimări pentru 2024-2026)

HCL Nr.40 / 28.09.2023 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.39 / 28.09.2023 (privind aprobarea dezmembrării suprafeței de teren 121835 mp, situat în T39, Parcela 582, 585 pe teritoriul UAT Albești-Paleologu, sat Vadu-Părului)

HCL Nr.38 / 28.09.2023 (privind vânzarea terenului în suprafață de 1341 mp, situat în satul Albești-Paleologu domnului Hurmuz Nicolae Ionuț și vânzarea terenului în suprafață de 3305 mp, situat în satul Albești-Paleologu)

HCL Nr.37 / 20.09.2023 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul deșeurilor Prahova, nerezilierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 3 - Drăgănești, 4 - Urlați, 5 - Vălenii de Munte)

HCL Nr.36 / 20.09.2023 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota în ședință AGA retragerea comunei Râfov, județul Prahova)

HCL Nr.35 / 29.08.2023 (privind aprobarea studiului de fezabilitate, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECATRE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU, finanțat prin PNRR, Componenta 3 - Mangementul deșeurilor, Investiția I.1 - Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comuna/Subinvestiția I.1.A - Înființare de centre de colectare prin aport voluntar)

HCL Nr.34 / 29.08.2023 (privind scoaterea la licitație în vederea vânzării a suprafețelor de 1341 mp din T15, parcela Cc282 și 3305 mp din T15, parcela Cc283 din intravilanul satului Albești-Paleologu, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.33 / 11.08.2023 (privind aprobarea PUZ - introducere teren în intravilan (S=4000 mp) - Zona Mixtă Unități Industriale/Depozite și Instituții și Servicii și Amenajare acces (Sstudiată=21291 mp) din comuna Albești-Paleologu, sat Albești-Paleologu, Nr.cadastral 20327, tarlaua 10, parcela A 245/20/1, De 245/20/2, DN 1B)

HCL Nr.32 / 11.08.2023 (privind încheierea unui protocol pentru predarea - primirea bunurilor imobile - terenuri cu suprafață totală de 348870 mp, identificate prin nr. cadastral 23056 și 22394, pentru realizarea obiectivului de investiții Autostrada Ploiești-Buzău)

HCL Nr.31 / 07.08.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023)

HCL Nr.30 / 07.08.2023 (privind aprobarea Rapoartelor de evaluare întocmite de către expert evaluator Ionescu Valentina, pentru terenurile în suprafață de 3305 mp și 1341 mp situate în T15, parcele Cc 283 și 282, care vor fi scoase la licitație în vederea vânzării)

HCL Nr.29 / 07.08.2023 (privind participarea Primăriei Albești-Paleologu, județul Prahova, la majorarea capitalului social al societății Hidro Prahova SA)

HCL Nr.28 / 24.07.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023 și estimări 2024-2026)

HCL Nr.27 / 24.07.2023 (privind achiziționarea și stabilirea locațiilor pentru montarea limitatoarelor de viteză pe teritoriul UAT-ului)

HCL Nr.26 / 24.07.2023 (cu privire la aprobarea Statutului actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.25 / 24.07.2023 (privind aprobarea PUZ - introducere teren în intravilan)

HCL Nr.24 / 24.07.2023 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota actualizarea Contractului de Delegare de Gestiune prin concesiune a serviciului de APĂ ȘI CANALIZARE Nr.116/09.07.2009, actualizarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare)

HCL Nr.23 / 24.07.2023 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota în ședința AGA primirea comunei Valea Călugărească, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.22 / 29.05.2023 (privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale și a Planului de Acțiune pentru Dezvoltarea Serviciilor Socialr la nivelul comunei Albești-Paleologu pentru perioada 2023-2028)

HCL Nr.21 / 29.05.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023)

HCL Nr.20 / 15.05.2023 (privind însușirea documentației cadastrale în vederea realizării proiectului Elaborare Studiu Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru autostrada Ploiești-Buzău)

HCL Nr.19 / 27.04.2023 (cu privire la aprobarea aderării Autorității Publice Locale COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU, județul Prahova, la PARTENERIATUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ A VĂII CRICOVULUI)

HCL Nr.18 / 27.04.2023 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.17 / 27.04.2023 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota în ședința AGA primirea comunei Puchenii Mari, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.16 / 29.03.2023 (privind aprobarea depunerii proiectului Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Albești-Paleologu, județ Prahova - Școala Gimnazială Învățător Radu Ion, sat Vadu-Părului din comuna Albești-Paleologu)

HCL Nr.15 / 29.03.2023 (privind desemnarea a 2 consilieri locali în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022)

HCL Nr.14 / 29.03.2023 (cu privire la suplimentarea numărului de indemnizații pentru persoanle cu handicap grav, la nivelul comunei Albești-Paleologu, județ Prahova)

HCL Nr.13 / 01.03.2023 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2023)

HCL Nr.12 / 17.02.2023 (privind aprobarea devizului general actualizat și a cheltuielilor pentru proiectul Modernizare și dotare școală gimnazială Dimitrie Sfetescu Albești-Paleologu cu extindere sală sport, județul Prahova, Axa Prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/Învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10/1b/7regiuni)

HCL Nr.11 / 17.02.2023 (privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea Administrativă Albești-Paleologu, județul Prahova având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale MMSS și UAT Albești-Paleologu în cadrul Proiectului HUB de servicii MMSS – SII MMSS, Cod MySims 130963)

HCL Nr.10 / 17.02.2023 (privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru anul școlar 2023-2024)

HCL Nr.9 / 17.02.2023 (privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2022)

HCL Nr.8 / 26.01.2023 (privind stabilirea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pe anul 2023)

HCL Nr.7 / 26.01.2023 (privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.6 / 26.01.2023 (privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență proprii din bugetul local și al metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență proprii din bugetul local)

HCL Nr.5 / 26.01.2023 (cu privire la aprobarea Planului Anual de Achiziții - Lista privind achizițiile directe pe anul 2023, strategia anuală de achiziții la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova) + Anexa 1

HCL Nr.4 / 26.01.2023 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul comunei Albești-paleologu, județul Prahova, în vederea votării în ședința AGA și a semna Actul Adițional la Contractul de Delegare prin Concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în Zonele : 3 - Drăgănești, 4 - Urlați, 5 - Vălenii de mUnte, Nr.259 / 18.02.2019 - 1576/19.02.2019 cu noua denumire a operatorului)

HCL Nr.3 / 26.01.2023 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, costituit la finele anului 2022, pentru anul 2023)

HCL Nr.2 / 26.01.2023 (privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 și estimări 2024-2026)

HCL Nr.1 / 06.01.2023 (privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 2.327.826,81 lei înregistrat la încheierea exercițiului bugetar 2022)

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

HCL Nr.73 / 21.12.2022 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul comunei Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Deșeurilor Prahova, pentru ajustarea tarifelor)

HCL Nr.72 / 21.12.2022 (privind completarea HCL Nr.64 / 21.11.2022 (privind aprobarea și implementarea proiectului Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Albești-Paleologu, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.71 / 21.12.2022 (privind aprobarea D.A.L.I și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție și pentru aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova în vederea participării la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, organizat de Administrația Fondului pentru Mediu)

HCL Nr.70 / 12.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.69 / 12.12.2022 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 la nivelul Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.68 / 12.12.2022 (privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții SISTEM DE SCURGERE A APELOR PLUVIALE, SAT ALBEȘTI-PALEOLOGU, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU, JUDEȚUL PRAHOVA, finanțat de către Consiliul Județean Prahova în urma asocierii Comunei Albești-Paleologu prin Consiliul Local al Comunei Albești-Paleologu și județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova)

HCL Nr.67 / 28.11.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.66 / 28.11.2022 (privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.65 / 28.11.2022 (privind aprobarea indicatorior tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții inițial Modernizare Infrastructură Rutieră de Interes Local, comuna Albești-Paleology, județul Prahova)

HCL Nr.64 / 21.11.2022 (privind aprobarea și implementarea proiectului ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU)

HCL Nr.63 / 16.11.2022 (privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.62 / 16.11.2022 (privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 30.04.2023 a Scrisorii de Garanție Nr.65/26.03.20218 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.881.232,00 lei pentru proiectul MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU, JUDEȚ PRAHOVA)

HCL Nr.61 / 16.11.2022 (privind declararea stării de insolvabilitate a debitorului Fundația Sf.Arhangheli Mihail și Gavriil)

HCL Nr.60 / 16.11.2022 (privind asocierea Comunei Albești-Paleologu cu Consiliul Județean Prahova, în vederea realizării partenriatelor pentru obiectivul de interes public Sistem de scurgere a apelor pluviale, sat Albești-Paleologu, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.59 / 16.11.2022 (privind implementarea proiectului ÎMBUNĂTĂȚIRE INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ PRIN DOTARE GRĂDINIȚĂ ALBEȘTI-PALEOLOGU)

HCL Nr.58 / 16.11.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.57 / 16.11.2022 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota în ședința AGA primirea comunei Măgurele, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.56 / 03.11.2022 (pentru aprobarea devizului general estimativ a cererii de finanțare și participare la Programul de realizare a pistelor pentru biciclete Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructura pentru biciclete la nivel local, în comuna Albești-Paleologu, Județul Prahova)

HCL Nr.55 / 31.10.2022 (privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.54 / 31.10.2022 (privind acordarea post mortem a titlului de cetățean de onoare preotului MARTIN L. GHEORGHE)

HCL Nr.53 / 31.10.2022 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota în ședința AGA primirea comunei Plopu, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.52 / 07.10.2022 (privind aprobarea depunerii proiectului REABILITARE SEISMICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ȘCOALA CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU, JUDEȘ PRAHOVA, și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect)

HCL Nr.51 / 14.09.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.50 / 14.09.2022 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota în ședința AGA primirea orașului Boldești-Scăieni, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.49 / 14.09.2022 (privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova 2021-2027)

HCL Nr.48 / 14.09.2022 (privind aprobarea raportului de evaluare întocmit  de către Negoiță Iulian Cristian expert evaluator proprietăți imobiliare, pentru terenul în suprafață de 1341 mp situat în T15 Cc282 pe teritoriul satului Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.47 / 14.09.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.46 / 22.08.2022 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.45 / 22.08.2022 (privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere Nr.3244/21.03.2022)

HCL Nr.44 / 22.08.2022 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul CL Albești-Paleologu, Județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei-Prahova, pentru a vota în ședința AGA primirea comunei Șotrile, județul Prahova, ca membru al Asociației)

HCL Nr.43 / 22.08.2022 (privind aprobarea caietului de sarcini, a studiului de oportunitate, a contractului cadru și stabilirea datei licitației pentru închirierea spațiului în suprafață de 50,04mp, cu destinație farmacie din Albești-Muru, comuna Albești-Paleologu)

HCL Nr.42 / 22.08.2022 (privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de Negoiță Iulian-Cristian expert evaluator proprietăți imobiliare, pentru spațiul amplasat în comuna Albești-Paleologu, sat lbești-Muru, Nr.57 A, cu destinație farmacie)

HCL Nr.34 / 06.06.2022 (privind stabilirea coeficientului și a salariului de bază privind stabilirea coeficientului de bază pentru administratorul public al Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.33 / 30.05.2022 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.32 / 18.05.2022 (privind aprobarea depunerii proiectului Asigurarea de sisteme TIC (sistem inteligent de managemnt local) în comuna Albești-Paleologu, județ Prahova)

HCL Nr.31 / 13.05.2022 (privind aprobarea proiectului Achiziție microbuze și stații de încărcare electrice în comunele Dumbrava și Albești-Paleologu, județul Prahova în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul Local)

HCL Nr.30 / 03.05.2022 (pentru aprobarea STUDIULUI DE FAZABILITATE; INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, STRATEGIEI DE TARIFARE ȘI COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE prevăzute în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020)

HCL Nr.29 / 18.04.2022 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul Consiliului Local Albești-Paleologu, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei Prahova, pentru vota în ședința AGA modificarea/actualizarea și revizuirea Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației)

HCL Nr.28 / 18.04.2022 (privins stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023)

HCL Nr.27 / 18.04.2022 (privind participarea Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, la majorarea capitalului social al societății Hidro Prahova SA)

HCL Nr.26 / 18.04.2022 (privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.25 / 30.03.2022 (privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune Nr.5081/47 din 12.10.2005)

HCL Nr.24 / 30.03.2022 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investiții EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL CIOCEI, COMUNA ALBESȚTI-PALEOLOGU, JUDEȚUL PRAHOVA)

HCL Nr.23 / 30.03.2022 (privind aprobarea depunerii proiectului REABILITARE SEISMICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ȘCOALA CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU, JUDEȚ PRAHOVA și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect)

HCL Nr.22 / 30.03.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.21 / 08.03.2022 (privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2021)

HCL Nr.20 / 08.03.2022 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, a modificărilor privind statutul Asociației)

HCL Nr.19 / 08.03.2022 (cu privire la desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru constituirea Comisie de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT)

HCL Nr.18 / 28.02.2022 (privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.17 / 10.02.2022 (privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 și estimări pentru 2023-2025)

HCL Nr.16 / 03.02.2022 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, constituit la finele anului 2021, pentru anul 2022 și aprobarea listei provizorii de investiții pentru anul 2022)

HCL Nr.15 / 01.02.2022 (privind scăderea din evidențele fiscale a creanțe amenzi)

HCL Nr.14 / 01.02.2022 (privind acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentatul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Itercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor Prahova, a modificărilor privind statutul asociației)

HCL Nr.13 / 01.02.2022 (privind aprobarea caietului de sarcini, a studiului de oportunitate, a contractului cadru și stabilirea datei licitației pentru închirierea spațiului în suprafață de 36,16 mp cu destinație cabinet stomatologic din Albești-Muru, comuna Albești-Paleologu)

HCL Nr,12 / 25.01.2022 (privind stabilirea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru anul 2022)

HCL Nr.11 / 25.01.2022 (privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.10 / 25.01.2022 (privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență proprii din bugetul local și al metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență proprii din bugetul local)

HCL Nr.9 / 17.01.2021 (cu privire la aprobarea Planului Anual - Lista privind achizițiile pe anul 20022 la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.8 / 17.01.2022 (privind revocarea parțială a HCL Nr.54 / 26.11.2021)

HCL Nr.7 / 17.01.2022 (privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru anul 2022-2023)

HCL Nr.6 / 17.01.2022 (privind aprobarea scoaterii la licitatție în vederea închirierii a spațiului în suprafață de 36,16 mp cu destinație cabinet stomatologic și a raportului de evaluare întocmit de expert evaluator proprietăți imobiliare)

HCL Nr.5 / 17.01.2022 (privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.4 / 17.01.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Albești-Paleologu, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 17.01.2022 (privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.2 / 17.01.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.1 / 06.01.2022 (privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar înregistrat la încheierea exercițiului bugetar 2021)

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

HCL Nr.63 / 27.12.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.62 / 23.12.2021 (privind mandatarea domnului Bucurică Răzvan-Dănuț, reprezentantul CL Albești-Paleologu, județul Prahova, în AGA de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea prețului și tarifului pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hirro Prahova SA)

HCL Nr.61 / 23.12.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.60 / 14.12.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.59 / 14.12.2021 (privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de invetiție și pentru aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.58 / 14.12.2021 (privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestoa pentru anul 2022)

HCL Nr.57 / 14.12.2021 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și aprobarea documentelor aferente contractului de delegare a gestiunii activtății de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăieni în cadrul SMID Prahova)

HCL Nr.56 / 22.11.2021 (privind acordarea și plata ajutorului de încălzire a locuinței în anul 2021 pentru un număr de 19 familii la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.55 / 26.11.2021 (pentru stabilirea Societăților Comerciale care vor distribui produse agroalimentare raționalizat populației)

HCL Nr.54 / 20.11.2021 (privind reînoirea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare al comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, darea în administrare către SC Hidro SA a obiectivului Înființare sistem de alimentare cu apă sat Cioceni, aprobarea listei bunurilor care aparțin sistemului de alimentare cu apă sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, cu anexă, valoarea totală, valoarea defalcată pe fiecare obiect, în concordanță cu valorile contabile și predarea către SC Hidro Prahova SA)

HCL Nr.53 / 11.11.2021 (privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 31.03.2023 a Scrisorii de Garanție Nr.65/26.03.2018 de la FNGCIMM - IFN în valoare de 1881232 pentru proiectul modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.52 / 11.11.2021 (privind aprobarea strucurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.51 / 11.11.2021 (cu privire la revocarea HCL 41/04.10.2021 și HCL 42/11.10.2021)

HCL Nr.50 / 05.11.2021 (cu privire la mandatarea viceprimarului localității în vederea votării propunerii de reziliere sau de acceptare a angajamentului de plată cu privire la eșalonarea redevenței, propus de către SC ROSAL GRUP SA)

HCL Nr.49 / 05.11.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investiții Modernizare Infrastructură Rutieră de Interes Local, Comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.48 / 29.10 2021 (privind aprobarea anulării obligațiilor fiscale ce reprezintă amenzi pentru def.Ene Constantin)

HCL Nr.47 / 29.10.2021 (cu privire la acordul Consiliului Local Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru demararea proiectului Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova și pentru realizarea unei documentații tehnice, respectiv, Studiile de teren și documentația tehnică D.A.L.I)

HCL Nr.46 / 29.10.2021 (privind desemnarea dlui Bucurică Dănuț Răzvan pentru a face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Radu Ion Vadu Părului)

HCL Nr.45 / 22.10.2021 (privind cedarea contractului de concesiune Nr.5081/47/12.10.2005)

HCL Nr.44 / 22.10.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.43 / 22.10.2021 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.42 / 11.10.2021 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.41 / 04.10.2021 (cu rpivire la mandatarea viceprimarului localității în vederea votării propunerii de reziliere sau de acceptare a angajamentului de plată  cu privire la eșalonarea redevenței, propus de către SC ROSAL GRUP SRL)

HCL Nr.40 / 22.09.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.39 / 14.09.2021 (privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere Nr.7292/05.09.2016, încheiat cu SC RODIMA FARM SRL - punct de lucru farmaceutic din satul Albești-Muru)

HCL Nr.38 / 14.09.2021 (privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune Nr.5081/12.10.2005)

HCL Nr.37 / 07.09.2021 (privid aprovarea anulării obligațiilor fiscale ce reprezintă amenzi pentru def, Ștefan Marian)

HCL Nr.36 / 07.09.2021 (privind modificarea componenței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.35 / 07.09.2021 (privind vânzarea suprafeței de 283 mp teren situat în T5 Cc130 din intravilanul satului Vadu Părului, comuna Albești-Paleologu)

HCL Nr.34 / 03.08.2021 (privind casarea a două autoturisme Dacia Logan care au fost folosite de către Poliția Locală a comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.33 / 27.07.2021 (privind scoaterea la licitație în vederea vânzării suprafeței de 283 mp din T5, din intravilanul satului Vadu Părului, comuna Albești)

HCL Nr.32 / 27.07.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.31 / 27.07.2021 (privind aprobarea Statutului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.30 / 25.06.2021 (privind aprobarea convenției între Primăria Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova și Panait Robert în vederea realizării PUZ)

HCL Nr.29 / 25.06.2021 (privind completarea HCL Nr.26 / 11.05.2021)

HCL Nr.28 / 25.06.2021 (privind modificarea HCL Nr.10 / 30.03.2021)

HCL Nr.27 / 25.06.2021 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.26 / 11.05.2021 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.25 / 11.05.2021 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul com unei Albești-Paleologu, în AGA ai SC HIDRO PRAHOVA SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv al SC Hidro Prahova SA)

HCL Nr.24 / 26.04.2021 (privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2022)

HCL Nr.23 / 26.04.2021 (privind acordarea unui mandat special domnului Bucurica Danut Razvan, reprezentantul comunei Albesti-Paleologu, judetul Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Inrecomunitara Parteneriatul pentru Managemnetul Apei Prahova)

HCL Nr.22 / 23.04.2021 (privind incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere pasune \nr.11335/04.12.2019 incheiat intre Comuna Albesti-Paleologu si P.F.A. Lusanic Georgiana)

HCL Nr.21 / 21.04.2021 (privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Infiintare sistem de alimentare cu apa in satul Cioceni, comuna Albesti-Paleologu, judetul Prahova)

HCL Nr.15 / 30.03.2021 (privind modificarea taxei pentru înregistrare contract arendă și a taxei pentru eliberare copii heliografice de pe planurile cdastrale)

HCL Nr.14 / 30.03.2021 (privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a suprafeței de 1,2297 ha islaz situată în T14 teritoriul satului Albești-Paleologu)

HCL Nr.13 / 30.03.2021 (privind scoateea la licitație în vederea închirierii a suprafeței de 56,1988 ha islaz comunal situat în T25 P337 pe teritoriul Vadu Părului)

HCL Nr.12 / 30.03.2021 (privind revenirea la programul normal de lucru de 8 ore al salariatului din cadrul Bibliotecii comunale Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.11 / 20.03.2021 (privind scăderea din evidențele fiscale a creanțelor de natură amenzilor pentru def.Boboc Gheorghe și def.Lăbescu Drosu)

HCL Nr.10 / 30.03.2021 (privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza legii Nr.15/2003 repuvblicată, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.9 / 26.03.2021 (privind aprobarea acordului între UAT Județul Prahova și UAT Comuna Albești-Paleologu din județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova)

HCL Nr.8 / 05.03.2021 (privind aprobarea listei provizorii de investiții pentru anul 2021)

HCL Nr.7 / 26.02.2021 (privind completarea HCL Nr.66/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2021)

HCL Nr.6 / 29.01.2021 (privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.5 / 29.01.2021 (privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, penbtru anul școlar 2021 - 2022)

HCL Nr.4 / 15.01.2021 (cu privire la aprobarea Planului anual - Lista privind achizițiile pe anul 202 la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 15.01.2021 (privind aprobarea listei bnurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim garantat)

HCL Nr.2 / 15.01.2021 (privind aprobarea utilizării sumei de 3.292.694,56 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare)

HCL Nr.1 / 07.01.2021 (privind rezilierea de drept a contractelor de lucrări încheiat cu asocierea SC INSCONS SRL și SC TERRA STRADE SRL Ploiești)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Hotărâri ale Consiliului Local 2018
HCL 2018 (Arhiva)
 
 
Hotărâri ale Consiliului Local 2016

HCL 2017 (Arhiva)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2016

HCL 2016 (Arhiva)

Contact

                Comuna Albești-Paleologu
 

Judetul Prahova

107010

  Tel 0244 232 853
  Fax 0244 232 853
  E-mail office@albestipaleologu.ro
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Albesti-Paleologu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.