zxvzxzvzxv                            Imagine frontpage

HCL

Hotărâri ale Consiliului Local 2022

HCL Nr.34 / 06.06.2022 (privind stabilirea coeficientului și a salariului de bază privind stabilirea coeficientului de bază pentru administratorul public al Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.33 / 30.05.2022 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.32 / 18.05.2022 (privind aprobarea depunerii proiectului Asigurarea de sisteme TIC (sistem inteligent de managemnt local) în comuna Albești-Paleologu, județ Prahova)

HCL Nr.31 / 13.05.2022 (privind aprobarea proiectului Achiziție microbuze și stații de încărcare electrice în comunele Dumbrava și Albești-Paleologu, județul Prahova în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul Local)

HCL Nr.30 / 03.05.2022 (pentru aprobarea STUDIULUI DE FAZABILITATE; INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, STRATEGIEI DE TARIFARE ȘI COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE prevăzute în cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Prahova, în perioada 2014-2020)

HCL Nr.29 / 18.04.2022 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan reprezentantul Consiliului Local Albești-Paleologu, județul Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managemntul Apei Prahova, pentru vota în ședința AGA modificarea/actualizarea și revizuirea Statutului și a Actului Constitutiv ale Asociației)

HCL Nr.28 / 18.04.2022 (privins stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023)

HCL Nr.27 / 18.04.2022 (privind participarea Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, la majorarea capitalului social al societății Hidro Prahova SA)

HCL Nr.26 / 18.04.2022 (privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.25 / 30.03.2022 (privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune Nr.5081/47 din 12.10.2005)

HCL Nr.24 / 30.03.2022 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investiții EXTINDERE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL CIOCEI, COMUNA ALBESȚTI-PALEOLOGU, JUDEȚUL PRAHOVA)

HCL Nr.23 / 30.03.2022 (privind aprobarea depunerii proiectului REABILITARE SEISMICĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU ȘCOALA CIOCENI, COMUNA ALBEȘTI-PALEOLOGU, JUDEȚ PRAHOVA și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect)

HCL Nr.22 / 30.03.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.21 / 08.03.2022 (privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2021)

HCL Nr.20 / 08.03.2022 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova, a modificărilor privind statutul Asociației)

HCL Nr.19 / 08.03.2022 (cu privire la desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru constituirea Comisie de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general al UAT)

HCL Nr.18 / 28.02.2022 (privind rectificarea bugetului local pentru anul 2022)

HCL Nr.17 / 10.02.2022 (privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 și estimări pentru 2023-2025)

HCL Nr.16 / 03.02.2022 (privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, constituit la finele anului 2021, pentru anul 2022 și aprobarea listei provizorii de investiții pentru anul 2022)

HCL Nr.15 / 01.02.2022 (privind scăderea din evidențele fiscale a creanțe amenzi)

HCL Nr.14 / 01.02.2022 (privind acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentatul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Itercomunitară Parteneriatul pentru Mangementul Deșeurilor Prahova, a modificărilor privind statutul asociației)

HCL Nr.13 / 01.02.2022 (privind aprobarea caietului de sarcini, a studiului de oportunitate, a contractului cadru și stabilirea datei licitației pentru închirierea spațiului în suprafață de 36,16 mp cu destinație cabinet stomatologic din Albești-Muru, comuna Albești-Paleologu)

HCL Nr,12 / 25.01.2022 (privind stabilirea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru anul 2022)

HCL Nr.11 / 25.01.2022 (privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.10 / 25.01.2022 (privind stabilirea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență proprii din bugetul local și al metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență proprii din bugetul local)

HCL Nr.9 / 17.01.2021 (cu privire la aprobarea Planului Anual - Lista privind achizițiile pe anul 20022 la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.8 / 17.01.2022 (privind revocarea parțială a HCL Nr.54 / 26.11.2021)

HCL Nr.7 / 17.01.2022 (privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru anul 2022-2023)

HCL Nr.6 / 17.01.2022 (privind aprobarea scoaterii la licitatție în vederea închirierii a spațiului în suprafață de 36,16 mp cu destinație cabinet stomatologic și a raportului de evaluare întocmit de expert evaluator proprietăți imobiliare)

HCL Nr.5 / 17.01.2022 (privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.4 / 17.01.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Albești-Paleologu, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 17.01.2022 (privind aprobarea asigurării cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.2 / 17.01.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru lucrări Rest executat - obiectivul Sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere în sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.1 / 06.01.2022 (privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar înregistrat la încheierea exercițiului bugetar 2021)

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

HCL Nr.63 / 27.12.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.62 / 23.12.2021 (privind mandatarea domnului Bucurică Răzvan-Dănuț, reprezentantul CL Albești-Paleologu, județul Prahova, în AGA de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota ajustarea prețului și tarifului pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hirro Prahova SA)

HCL Nr.61 / 23.12.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.60 / 14.12.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.59 / 14.12.2021 (privind aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de invetiție și pentru aprobarea proiectului Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.58 / 14.12.2021 (privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestoa pentru anul 2022)

HCL Nr.57 / 14.12.2021 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova și aprobarea documentelor aferente contractului de delegare a gestiunii activtății de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăieni în cadrul SMID Prahova)

HCL Nr.56 / 22.11.2021 (privind acordarea și plata ajutorului de încălzire a locuinței în anul 2021 pentru un număr de 19 familii la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.55 / 26.11.2021 (pentru stabilirea Societăților Comerciale care vor distribui produse agroalimentare raționalizat populației)

HCL Nr.54 / 20.11.2021 (privind reînoirea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare al comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, darea în administrare către SC Hidro SA a obiectivului Înființare sistem de alimentare cu apă sat Cioceni, aprobarea listei bunurilor care aparțin sistemului de alimentare cu apă sat Cioceni, comuna Albești-Paleologu, cu anexă, valoarea totală, valoarea defalcată pe fiecare obiect, în concordanță cu valorile contabile și predarea către SC Hidro Prahova SA)

HCL Nr.53 / 11.11.2021 (privind aprobarea solicitării de prelungire până la data de 31.03.2023 a Scrisorii de Garanție Nr.65/26.03.2018 de la FNGCIMM - IFN în valoare de 1881232 pentru proiectul modernizare infrastructură rutieră de interes local în comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.52 / 11.11.2021 (privind aprobarea strucurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.51 / 11.11.2021 (cu privire la revocarea HCL 41/04.10.2021 și HCL 42/11.10.2021)

HCL Nr.50 / 05.11.2021 (cu privire la mandatarea viceprimarului localității în vederea votării propunerii de reziliere sau de acceptare a angajamentului de plată cu privire la eșalonarea redevenței, propus de către SC ROSAL GRUP SA)

HCL Nr.49 / 05.11.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al proiectului privind obiectivul de investiții Modernizare Infrastructură Rutieră de Interes Local, Comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.48 / 29.10 2021 (privind aprobarea anulării obligațiilor fiscale ce reprezintă amenzi pentru def.Ene Constantin)

HCL Nr.47 / 29.10.2021 (cu privire la acordul Consiliului Local Albești-Paleologu, județul Prahova, pentru demararea proiectului Modernizare infrastructură rutieră de interes local, comuna Albești-Paleologu, județul Prahova și pentru realizarea unei documentații tehnice, respectiv, Studiile de teren și documentația tehnică D.A.L.I)

HCL Nr.46 / 29.10.2021 (privind desemnarea dlui Bucurică Dănuț Răzvan pentru a face parte din Comisia de Evaluare a probei de interviu, a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Radu Ion Vadu Părului)

HCL Nr.45 / 22.10.2021 (privind cedarea contractului de concesiune Nr.5081/47/12.10.2005)

HCL Nr.44 / 22.10.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.43 / 22.10.2021 (cu privire la acordarea unui mandat special domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, în AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

HCL Nr.42 / 11.10.2021 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.41 / 04.10.2021 (cu rpivire la mandatarea viceprimarului localității în vederea votării propunerii de reziliere sau de acceptare a angajamentului de plată  cu privire la eșalonarea redevenței, propus de către SC ROSAL GRUP SRL)

HCL Nr.40 / 22.09.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.39 / 14.09.2021 (privind încheierea unui act adițional la contractul de închiriere Nr.7292/05.09.2016, încheiat cu SC RODIMA FARM SRL - punct de lucru farmaceutic din satul Albești-Muru)

HCL Nr.38 / 14.09.2021 (privind încheierea unui act adițional la contractul de concesiune Nr.5081/12.10.2005)

HCL Nr.37 / 07.09.2021 (privid aprovarea anulării obligațiilor fiscale ce reprezintă amenzi pentru def, Ștefan Marian)

HCL Nr.36 / 07.09.2021 (privind modificarea componenței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.35 / 07.09.2021 (privind vânzarea suprafeței de 283 mp teren situat în T5 Cc130 din intravilanul satului Vadu Părului, comuna Albești-Paleologu)

HCL Nr.34 / 03.08.2021 (privind casarea a două autoturisme Dacia Logan care au fost folosite de către Poliția Locală a comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.33 / 27.07.2021 (privind scoaterea la licitație în vederea vânzării suprafeței de 283 mp din T5, din intravilanul satului Vadu Părului, comuna Albești)

HCL Nr.32 / 27.07.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2021)

HCL Nr.31 / 27.07.2021 (privind aprobarea Statutului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.30 / 25.06.2021 (privind aprobarea convenției între Primăria Comunei Albești-Paleologu, județul Prahova și Panait Robert în vederea realizării PUZ)

HCL Nr.29 / 25.06.2021 (privind completarea HCL Nr.26 / 11.05.2021)

HCL Nr.28 / 25.06.2021 (privind modificarea HCL Nr.10 / 30.03.2021)

HCL Nr.27 / 25.06.2021 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.26 / 11.05.2021 (privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.25 / 11.05.2021 (privind mandatarea domnului Bucurică Dănuț-Răzvan, reprezentantul com unei Albești-Paleologu, în AGA ai SC HIDRO PRAHOVA SA, să aprobe modificarea Actului Constitutiv al SC Hidro Prahova SA)

HCL Nr.24 / 26.04.2021 (privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2022)

HCL Nr.23 / 26.04.2021 (privind acordarea unui mandat special domnului Bucurica Danut Razvan, reprezentantul comunei Albesti-Paleologu, judetul Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Inrecomunitara Parteneriatul pentru Managemnetul Apei Prahova)

HCL Nr.22 / 23.04.2021 (privind incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere pasune \nr.11335/04.12.2019 incheiat intre Comuna Albesti-Paleologu si P.F.A. Lusanic Georgiana)

HCL Nr.21 / 21.04.2021 (privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Infiintare sistem de alimentare cu apa in satul Cioceni, comuna Albesti-Paleologu, judetul Prahova)

HCL Nr.15 / 30.03.2021 (privind modificarea taxei pentru înregistrare contract arendă și a taxei pentru eliberare copii heliografice de pe planurile cdastrale)

HCL Nr.14 / 30.03.2021 (privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a suprafeței de 1,2297 ha islaz situată în T14 teritoriul satului Albești-Paleologu)

HCL Nr.13 / 30.03.2021 (privind scoateea la licitație în vederea închirierii a suprafeței de 56,1988 ha islaz comunal situat în T25 P337 pe teritoriul Vadu Părului)

HCL Nr.12 / 30.03.2021 (privind revenirea la programul normal de lucru de 8 ore al salariatului din cadrul Bibliotecii comunale Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.11 / 20.03.2021 (privind scăderea din evidențele fiscale a creanțelor de natură amenzilor pentru def.Boboc Gheorghe și def.Lăbescu Drosu)

HCL Nr.10 / 30.03.2021 (privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza legii Nr.15/2003 repuvblicată, cu modificările și completările ulterioare)

HCL Nr.9 / 26.03.2021 (privind aprobarea acordului între UAT Județul Prahova și UAT Comuna Albești-Paleologu din județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din județul Prahova)

HCL Nr.8 / 05.03.2021 (privind aprobarea listei provizorii de investiții pentru anul 2021)

HCL Nr.7 / 26.02.2021 (privind completarea HCL Nr.66/2020 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2021)

HCL Nr.6 / 29.01.2021 (privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.5 / 29.01.2021 (privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Albești-Paleologu, județul Prahova, penbtru anul școlar 2021 - 2022)

HCL Nr.4 / 15.01.2021 (cu privire la aprobarea Planului anual - Lista privind achizițiile pe anul 202 la nivelul comunei Albești-Paleologu, județul Prahova)

HCL Nr.3 / 15.01.2021 (privind aprobarea listei bnurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim garantat)

HCL Nr.2 / 15.01.2021 (privind aprobarea utilizării sumei de 3.292.694,56 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare)

HCL Nr.1 / 07.01.2021 (privind rezilierea de drept a contractelor de lucrări încheiat cu asocierea SC INSCONS SRL și SC TERRA STRADE SRL Ploiești)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

Hotărâri ale Consiliului Local 2018
HCL 2018 (Arhiva)
 
 
Hotărâri ale Consiliului Local 2016

HCL 2017 (Arhiva)

 

Hotărâri ale Consiliului Local 2016

HCL 2016 (Arhiva)

Contact

                Comuna Albești-Paleologu
 

Judetul Prahova

107010

  Tel 0244 232 853
  Fax 0244 232 853
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2022 Primaria Albesti-Paleologu. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.